Allgrønn gav Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen
ONDURDIS-prisen

filip.jpg (9401 bytes)

Ondurdis mener at et samfunn med stor personlig frihet krever at vi alle engasjerer oss i utviklingen. Dersom frie markedskrefter får råde alene, vil særinteressene kunne komme til å gå på tvers av fellesskapets interesser. Dette er dessverre gjenspeilet i den uheldige byutviking som finner sted i Oslo i dag, der man uten omtanke for fellesskapet gir bygninger og anlegg dimensjoner som umenneskeliggjør våre omgivelser. For å få en bedre og mer balansert utvikling, er det derfor viktig at man evner å komme med motforestillinger. Vi har forstått at Thorbjørn Berntsen nå har tatt en vanskelig avgjørelse i Filipstadsaken ved å sende planene tilbake til Oslo bystyre. "Ondurdis" har sett den politiske prestisje som ligger bak ønsket om utbyggingen av Filipstad og Thorbjørn Berntsen har da heller ikke unlatt å gi uttrykk for at tvisynet har vært vanskelig for han. Berntsens holdning vil være et vektig bidrag i forsøket på å snu den uheldige utviklingen for Oslo, der byens sentrale sjøside er truet av utbyggingsplaner uten hensyn til helhetstenkning og Oslos bystruktur. Dette gjelder i like stor grad de østlige som de vestlige havneavsnitt. ( Thorbjørn Berntsen har av uvisse årsaker ikke villet ha prisen utlevert. Ondurdis venter på å bli plukket opp en dag!)

Bildet viser de aktuelle utbyggingsarealer som ble stoppet av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen i 1993. I dag (1997) innrømmer havnedirektør Per Mauritz Hansen i Oslo Havnevesen at man må se på mulighetene for samarbeide med andre havner i Oslofjorden i stedet for å tvinge tung havneutbygging på indre Oslo by.

TILBAKE TIL ONDURDIS-PRISEN!

Tilbake til hovedsiden om Oslo havn