"Bolig i bylandskap"
- lekegrind for fremtidens stedsformere?

 bolig6.jpg (3858 bytes)

Husbankens boligkonkurranse for studenter er nylig gjennomført. Husbanken feiret sitt 50-års jubileum i 1996. I forbindelse med dette jubileet ble arrangert en konkurranse for studenter ved de tre norske arkitektskolene samt for norske studenter ved arkitektskoler i utlandet.

I konkurranseprogrammet ble formålet med konkurransen beskrevet slik: "Mange forhold som berører vår måte å leve på har endret seg - f eks. ny teknologi, større kunnskap om miljøsammenhenger endrede familiestrukturer - uten at dette i særlig grad har gjenspeiler seg i måten vi tenker bolig på. Konkurransen vil sette søkelys på boligens ytre rom - det rom som kan skape et nytt urbant mønster Når boligen kan få en fornyet kraft i byen, vil det måtte bety et nytt syn på boligens indre. Fra å være et skjema for forgangne familiestrukturer og arbeidsformer i hjemmet, lanserer konkurransen tesen om nødvendig vitalisering av boligen som utfoldelsesrom for et variert liv. Vi ønsker at det skal legges vekt på gode boforhold for alle aldersgrupper, barn, ungdom, voksne og eldre. Vi ønsker at prosjektet skal planlegges innenfor rammene av en "bærekraftig utvikling". Hovedmålet for Husbanken har vært og vil bli å bidra til bygging av rimelige og gode boliger i gode boområder "

Konkurranseoppgaven skulle løses på en sentral tomt i Tromsø, der broen fra fastlandet kommer inn til byen. I juryen satt: Trude Lund, sjefarkitekt i Husbanken, Oslo, Lucien Kroll, arkitektprofessor, Belgia, Henrik Poppe, sivilarkitekt, Oslo, Knut Eirik Dahl, sivilarkitekt, Tromsø, Snorre Sundquist, avdelingsdirektør i Husbanken, Hammerfest. Rådgivere for juryen var: Gry Dahlberg, arkitekt i Husbanken, Oslo og Lene Edvardsen, overarkitekt i Husbanken, Hammerfest. Sekretær for juryen var Gaute Baalsrud, sivilarkitekt, Norske Arkitekters Landsforbund

87 studenter meldte seg som deltakere i konkurransen.

Fra juryens konklusjoner:

" Stor deltakelse viser interesse for byboligen som en arkitektonisk utfordring - det er positivt. Konkurransen belyser at det er vanskelig å lage gode boligprosjekter som gir gode svar på utforming av bylandskap samt boligens indre og ytre rom - som ramme for menneskers utfoldelse og sosiale liv. Her har vi fått få svar på de spørsmål som ble stilt i programmet - både i enkeltprosjekter og som samlet resultat."

"Konkurransen gir et sammensatt bilde En rekke prosjekter tar opp formmessige temaer som ikke gir synlige kvaliteter - de kan betraktes som formeksperimenter. Dette i et forsøk på å skape nye visuelle bilder - uten at vi har fått overbevisende svar. Noen prosjekter gir tildels gjennomarbeidede svar med kjente uttrykk. Enkelte boligprosjekter har gode boligløsninger og godt komponerte fasader - ofte satt inn i en bysammenheng med kjent typologi som kvartaler - rekker eller lameller. Noen av disse er profesjonelt løst - langt bedre enn snittet i dagens boligbygging."

"En annen tendens er å prøve å finne et tema eller et utgangspunkt som langs en tidsakse kan gi svar på en mulig framtidig utvikling. Disse gir ikke noe bilde på en helhetlig løsning - viser enten svært lite eller gir visuelle uttrykk som vekker tildels negative følelser. Det formmessige bruddet med fortiden er så stort at det vanskelig kan ha noen framtid. Likevel er det kanskje disse prosjektene som gir de mest tankevekkende bildene og resonnementene.

"Konkurransens resultat kan tyde på at det er for lite grunnleggende basiskunnskap om boligutforming - både om boligens indre og ytre og i forhold til byen og omgivelsene. Det er en utfordring for Husbanken, skolene og fagmiljøer å øke kompetansen på dette området."

"Juryen har ikke funnet noe enkelt prosjekt som kan framheves som forbilder for en mulig framtidig utvikling av tomten ved brohodet i Tromsø."

Allgrønns konklusjoner:

Resultatene fra denne konkurransen tydeliggjør idealene i arkitektmiljøene. Det synes åpenbart at studentene ledes på ville veier på de enkelte lærestedene. Ønsket og håpet om å kunne få være "monumental" og "barsk" og "spennende" er så fremtredende at forslagene dersom de skulle realiseres ville blitt en katastrofe for de mennesker som skulle bo i disse miljøene. Juryen finner da heller ikke et eneste forbilde i besvarelsene.

Det er lett å tenke seg at unge og fremadstormende arkitekter med en Sverre Fehn i magen og med store blå øyne mot berømmelse og posisjon faller for fristelsen å foreslå bebyggelser som det vi nå viser eksempler på - disse arkitektstudenter er kollektive søkere til spalten "ALLGRØNNS GAPESTOKK".
 
Vi håper at arkitektkonkurransen "Bolig i Bylandskap" kan avsløre på hvilket nivå arkitektstudiet befinner seg.

Dine konklusjoner:

Vi ønsker oss kommentarer til denne konkurransen. Kunne deltakerne i konkurransen sende oss beskrivelser av hvilke kvaliteter på stedet som har inspirert til formgivning, og hvordan lokalbefolkningen her oppe skal kjenne seg igjen og etterhvert føle trygghet for lokal tilhørighet. Send oss mail / skriv brev!

Noen av forslagene: ( vi minner for sikkerhets skyld igjen om at det her er snakk om boliger!)

"AVGÅRDE KÅRE" - av xxxxx xxxxxxx, BAS

"OVERFLATA" - av xxx xxxxxxxxx, BAS

bolig3.jpg (5975 bytes)

"Tromsø: redefined" - av xxxxx xxxxxxx xxxx, AHO

bolig4.jpg (9201 bytes)

"BEINGRIND" - av xxxxx xxxxxxx og xxxxxxxxxx xxxx, AHO, Oslo

bolig5.jpg (6306 bytes)

"PROSJEKT 49 UHU" - av xxxx xxxxxxxx, NTNU, Trondheim.

 

Rapporten fra husbankens boligkonkurranse for arkitektstudenter " BOLIG I BYLANDSKAP" kan bestilles fra Den Norske Stats Husbank, Fritjof Nansens vei 17, Postboks 5130, Majorstua. 0302 Oslo. Telefon: 22 96 16 00 Telefax: 22 96 17 00

VI FIKK EN HENVENDELSE FRA HUSBANKEN I VÅR E-MAIL:  "BOLIGKONKURRANSE FOR ARKITEKTSTUDENTER 1996

Husbanken arrangerte i 1996 en boligkonkurranse for arkitektstudenter. Målet for konkurransen var å sette framtidas boligutforming under debatt. Derfor ser vi det som positivt at Allgrønn informerer om resultatet av konkurransen og tar opp diskusjonen om boligutforming. Det vi derimot ser som etisk betenkelig, er at Allgrønns hjemmeside på internett brukes som gapestokk til å henge ut unge arkitektstudenter med navn. Boligutforming for framtida og særlig byboligen, er et utfordrende tema og bør oppta både fagmiljøene og beboere. Å navngi forfattere av enkeltresultater i denne konkurransen blir å rette baker for smed. Det er vel heller arkitektskolene og arkitektmiljøet som må bære ansvar for manglende engasjement og kompetanse når det gjelder boligplanlegging i urbane strøk. Deltakerne har fått sin offentlige vurdering av juryen. At de nå henger i en gapestokk på internett, er de kanskje heller ikke vitende om? Ut over dette vil vi tro at både etablerte fagmiljøer og studieplasser er interesserte i at debatten om bolig- og stedsutvikling får et bredere samfunnsengasjement. Det var i alle fall ett av Husbankens mål ned konkurransen "Bolig i bylandskap". Vi ser fram til nye innlegg i debatten."

Med hilsen

DEN NORSKE STATS HUSBANK

Trude Lund Karin Johansen
Sjefarkitekt - Husbanken

JA - ALLGRØNN GJØR FØLGENDE:

Som man vil se før på siden har vi erstattet arkitektstudentenes navn med xxx xxx'er. Vi er vennlige i Allgrønn. ( Er man imidlertid nysgjerrig på hvem som har gjort forslagene anbefaler vi at man skaffer seg rapporten "Bolig i Bylandskap". Den Norske Stats Husbank har selv ikke skjermet arkitektstudentene fra deres genistreker…)

 

Her er hilsningstalen fra arkitekten til det norske folk