INNHOLD I KAMPANJEN

Situasjon og utfordring 

Kurs og undervisning

Arrangere åpne plansmier
(charetter)
 

Faglig og strategisk støtte til lokale initiativ, høringsuttalelser, etc.     

Spre kunnskap
og erfaringer
via internett 

Vise gode norske
og internasjonale forbilder
  

Dokumentarfilmen ”omgivelser.no”

Allgrønn omgivelser.no
- aktører og medspillere

Allgrønn omgivelser.no
- referanser


Budsjett, fremdrift, måloppnåelse og evaluering

 
Last ned hele beskrivelsen
som en PDF-fil

 


 

 

En landsomfattende kampanje for å styrke folks medvirkning
til en mer menneskelig by- og stedsutvikling

 


UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATI

 

KVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITETPROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Faglig og strategisk støtte til lokale initiativ, høringsuttalelser, etc. 

Svært ofte trengs faglig innsikt for å knekke koder i reguleringssaker som er lite tilgjengelige for folk flest. Vi tar i mot oppgaver fra enkeltpersoner, velforeninger og politikere over hele landet og fordeler disse til uredde og kvalifiserte fagfolk i vårt nettverk.

Faglig støtte kan være:
 
-   Analyse og vurdering av stedskvaliteter og
    potensiale
-   Planvurdering, konsekvensvurdering og
    tredimensjonal fortolkning av foreliggende
    planforslag
-   Alternative vurderinger, alternative skisser
-   Strategiske vurderinger,­ kontakt med kommune,
    fylkeskommune m.fl
-   Råd om videre prosess
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Her er takksigelse fra Tangen Velforening i Risør til reguleringsarkitekt Dagfinn Eckhoff:
 
Februar 2008: Saken "vår" har skapt et helt annet syn på utbyggingsforslaget i FLISVIKA - først etter at du lagde illustrasjoner har "almuen" skjønt litt av det vi i "Tangen geriljaen" har prediket...TAKK! - og senest på lederplass i avisen idag sies det:  

"
Utb. har iflg. FM fått klare meldinger om hva som kan tillates bebygd i Flisvika. Like fullt velger man å fremme forslag til reg.plan som klart bryter med de råd FM har gitt. Det hadde vært artig å høre hva utb. og ikke minst arkitekt har tenkt? Har man bare tatt en kalkulert risiko?"

I noen tilfeller vil Allgrønn omgivelser.no selv ta affære og foreslå alternative utbyggingsforslag. Dette kan være nødvendig i tilfeller der det ikke eksisterer lokalt initiativ. ( Ofte løper man en sosial risiko ved å bry seg i enkelte lokalsamfunn.)

Til dette arbeidet formidler Allgrønn omgivelser.no kontakt med fagpersoner som har
bred erfaring i evaluering av plansaker.

Les høringsutalelsen for Flisvika her