INNHOLD I KAMPANJEN

Situasjon og utfordring 

Kurs og undervisning

Arrangere åpne plansmier
(charetter)
 

Faglig og strategisk støtte til lokale initiativ, høringsuttalelser, etc.     

Spre kunnskap
og erfaringer
via internett 

Vise gode norske
og internasjonale forbilder
  

Dokumentarfilmen ”omgivelser.no”

Allgrønn omgivelser.no
- aktører og medspillere

Allgrønn omgivelser.no
- referanser


Budsjett, fremdrift, måloppnåelse og evaluering

 
Last ned hele beskrivelsen
som en PDF-fil

 


 

 

En landsomfattende kampanje for å styrke folks medvirkning
til en mer menneskelig by- og stedsutvikling

 


UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATI

 

KVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITETPROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Kurs og undervisning

For lokale folkevalgte, kommuneadministrasjon, medlemmer av velforeninger og kulturminne-organisasjoner, representanter for lokalt kulturliv, presse, skole, vel, historielag og andre interesserte aktører.

Dagskurs gjennomføres med følgende grunntemaer:

A. SITUASJONEN   Trusler og utfordringer

- Om stedstap, økologi og klima, økonomi, livskvalitet, prosesser, forvaltning, saksbehandling

B. DE GODE EKSEMPLENE   Løsninger, tiltak og resultater

- Metoder for medvirkning, forbildene og gevinstene.

C. HVA KAN VI SELV GJØRE   Gruppearbeid om lokale forhold

- Hva fungerer hos oss, deltakelse, beskrivelse av lokalt særpreg, premisser og formidling,  

Det skal utarbeides arbeidskompendier for bruk i disse kursene. Kursene vil kunne bli markedsført gjennom naturlige kanaler som Norges Velforbund, Fortidsminneforeningen, Grønn Hverdag o.a. Stoffet kan også ved behov bearbeides for mindre og større arrangementer, som innlegg i andres møter og konferanser og som seminar- og gruppearbeid over flere dager.      

 

Det arbeides med å samle relevant fagstoff fra forskjellig ressurser i Allgrønns nettverk. Vi samler utvalg fra de siste årenes debatter om stedsutvikling og artikler fra kjente nasjonale og internasjonale krefter; arkitekter, planleggere, skribenter og andre kommentatorer.

Boken vil for eksempel inneholde en komplett oversikt over saksgangen i byggesaker og fungere som et oppslagsverk for folk som trenger slik informasjon. 

Boken vil også presentere ulike metoder for aksjonsarbeid og dokumentere lovhjemler for protester, klager og innsigelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beredskap hvor stedsutviklingen
er i fare, temaer:

Vurdering og mål

- hvilken kunnskap er relevant?
- hvilke kvaliteter bør man bygge videre på?
- hva kan med hell forbedres?
- hvilke mål har man med arbeidet?
 
Ansvar for det offentlige rom

- sektorinteresser, veimyndigheter, kapitalkrefter
- kommuner med for lite ressurser, miljøvernet for sent ute

Kvalitetskrav på stedets premisser – stedets egenart

- historie, landskap, bebyggelse, gatenett
- spesielt utfordrende for steder og byer med sjøfront

Analyse, vurdering og mål, mulighetsstudie

- innhenting og presentasjon av stedskunnskap
- nødvendig ledd i enhver planoppgave.

Etterprøvbarhet.

- kan vi kontrollere de valg man treffer i planen?

Mulighetsstudie
– utprøving av mulige veier til målet

Lønnsomme kvaliteter i det offentlige rom

- Verdiskaping sees i et snevert perspektiv
- stedskvaliteter: bebyggelsens rytme, skala, orientering.
- satsing på det offentlige rom – på gater, torg, sjøfront, landskap.

Det offentlige rom kan være attraktivt 

- investeringer som betaler seg.

Gatebelegg og møblering,

- rommenes størrelse og brukbarhet; bygninger kan være tiltalende vegger i rommet.

Dimensjoner på bebyggelse og tomtestørrelser

- som gir større valgfrihet i innhold og utvikling.

Byens innhold endrer seg

- gater og kvartaler er forholdsvis stabile og varige
- gater og kvartaler er kommunens ansvar og må
  ikke overlates til tilfeldigheter

Visualisering

- teknikker for tredimensjonal presentasjon av vurderinger og muligheter og konsekvenser

Lokalt samarbeid

- kommunen, lokalmiljøet, tiltakshaver – ideell modell er samarbeidets; i en arena hvor planer og ideer utvikles og presenteres, hvor konsekvensanalyser får konsekvenser, og hvor begge parter lytter.

Motekspertise  - behov for å se alternativer og utfordre de vurderinger som er gjort