INNHOLD I KAMPANJEN

Situasjon og utfordring 

Kurs og undervisning

Arrangere åpne plansmier
(charetter)
 

Faglig og strategisk støtte til lokale initiativ, høringsuttalelser, etc.     

Spre kunnskap
og erfaringer
via internett 

Vise gode norske
og internasjonale forbilder
  

Dokumentarfilmen ”omgivelser.no”

Allgrønn omgivelser.no
- aktører og medspillere

Allgrønn omgivelser.no
- referanser


Budsjett, fremdrift, måloppnåelse og evaluering

 
Last ned hele beskrivelsen
som en PDF-fil

 


 

 

En landsomfattende kampanje for å styrke folks medvirkning
til en mer menneskelig by- og stedsutvikling

 


UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATI

 

KVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITETPROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Vi arrangerer CHARRETTER eller:  ÅPNE PLANSMIER
    
 
Et verksted for en ferdig plan

I andre land brukes "Charrette" som navn på arbeidsmåten der alle parter samles til felles innsats for å komme til en konklusjon som flest mulig er enige om. "Charrette" er fransk og betyr egentlig en liten kjerre.

Høring gjennom byforming

Der er særlig i USA og England man de siste årene har laget planer for byutvikling på denne måten. I England kalles metoden "Enquiry by Design". Det kan oversettes til "høring gjennom byforming", med andre ord en prosess der offentlighetens rett til å påvirke planprosessen utøves ved direkte deltakelse i utarbeidelsen av planen.

Et verksted for en ferdig plan

Plansmien er med andre ord noe langt mer enn idedugnader og informasjonsmøter. Plansmien er en forpliktende prosess med et klart mål: I løpet av et ukelangt verksted skal det lages ferdig en planskisse for et fremtidig byområde. Både fagfolk, utbyggere, offentlige etater, frivillige organisasjoner og interesserte borgere inviteres til å delta.

Korreksjon i åpne møter

Først får man alle fakta, ønsker og målsettinger på bordet, deretter lages det utkast basert på de beste forslagene. Underveis korrigeres forslagene i åpne møter. Målet er å komme frem til et konkret planforslag som har bred støtte, og som kan bearbeides videre og fremmes.

Formgivere som vil lytte

Selve designarbeidet gjøres av en gruppe kompetente fagfolk. Disse bør være uavhengige av aktørene i prosjektet, men er villige til å lytte til alle parter og bli tittet over skulderen mens de arbeider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Raskere til et mål som flere kan godta


Det er mange fordeler ved plansmier fremfor konvensjonell planlegging: Det går raskere, man unngår at planleggingen blir styrt av bare en parts interesser, det sikres deltakelse og åpenhet, og man kan slippe runder med protester og klager mot prosjekter som ikke har tatt tilbørlig hensyn til alle parters interesser.
 


En åpen plansmie er ...

- Av minst fire dagers varighet

- En åpen prosess som involverer alle parter

- En samarbeidsprosess med hyppige tilbake- meldinger fra partene

- En prosess som skaper en gjennomførbar plan 

 


Det er ikke ...

- En en-dags workshop

- En langvarig maratonprosess der alle parter er involvert i alt, hele tiden

- En plan utformet av svært få som får
konsekvenser for svært mange

- En visjons-dugnad som ender i drømmer og ikke konkluderer i form av konkrete løsninger

 

Mye taler for at åpne plansmier bør bli en vanlig arbeidsform i en del viktige plansaker i tettsteder og i større byutviklingssaker. De betyr lokalt demokrati og bred deltakelse, mens arkitektkonkurranser i byplansaker ofte innebærer at viktige spørsmål om byens utforming delegeres til et lite fagmiljø (juryen og deltakerne).

Mer om plansmier på
www.plansmier.no